Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково гарантира, че предназначението на долуописаните обекти, предмет на интервенция по проектното предложение „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”, с наименование на процедурата: BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, съфинансирана от Европейския Фонд за регионално развитие и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, няма да бъде променяно и ще се ползват за целите на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“,гр. Хасково“, за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта:- Под-обект 1: Корпус 2- Общежитие и учебен център в УПИ II „За училище по сградостроителство”, кв.20, гр. Хасково;
2.
- Под- обект 2: РАБОТИЛНИЦИ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, с местонахождение: УПИ VІІ „За обществено и делово обслужване”, кв. 80, гр. Хасково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/