Общински съвет - Хасково


Протокол №13 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2016 г.
На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира г-жа Евдокия Вергилова Тенева за временно изпълняващ длъжността “кмет на кметство с.Криво поле”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/