Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1., т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Създаване на занималня за деца на родители, работещи в администрация“- в Общинско предприятие “Младежки център“ гр. Хасково“ финансиран по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” към  МТСП.
2. Общински съвет- Хасково дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на 10% от общата стойност, а именно 7 000лв. Разходите за надзор ще бъдат за сметка на община Хасково.
3. Общински съвет дава съгласие при сключване на договор за финансиране да стопанисва и ползва сградата минимум 5 години след изпълнение на проекто-предложението по Проект „Красива България“.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/