Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:
1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ три преходни помещения в югоизточната част на  втори етаж на Бизнесцентър 2, ул.“Цар Освободител“2, гр.Хасково, с площ 37,52 кв.м, със срок на ползване 3/три/ години, за нуждите на Проект „Шанс в дома”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура BG 05М90РО001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/