Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето: С. Хр. Т. – ЕГН  **********, с адрес: гр.Х.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/