Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.59, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.3 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ,

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за водоснабдяване за поземлен имот №079104, м.“Юк балък“, землище на с.Големанци, Община Хасково.
За поземлен имот № 079104, м.“Юк балък“ землище на с.Големанци се определя застрояване “за жилищни нужди” при следните показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина до 10.00м
плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%
коефициент на интензивност (Kинт.) до  1.2
минимална озеленена площ (Позел.) 40%
начин на застрояване – свободно (е)
Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/