Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково  дава съгласие да бъде увеличен персонала на двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, находящи се на ул. „Единство” 21 и на ул. „Съгласие” №5 в гр.Хасково, с 2 щатни бройки за детегледачи за всеки един от центровете,
Средствата за работна заплата да бъдат осигурени от бюджета на Община Хасково, от собствени приходи.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/