Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя свое Решение №156 от 25.05.2016г., както следва:
„Допълва обхвата на дейност на второстепенния разпоредител ,,Социални услуги в общността“ с Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи, бул.,,Съединение“ №18, делегирана от държавата дейност, считано от 01.08.2016 г.:    
-  капацитет на социалната услуга - 10 потребителя;
- численост на персонала, определена съгласно Методиката за определяне на числеността на персонала на социалните услуги, утвърдена от министъра на МТСП -  8бр.;
- средствата за издръжка на услугата са по натурални и стойностни показатели за услугата “Център за настаняване от семеен тип за деца” като делегирана от държавата дейност.”
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/