Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
 - 16/525 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.16 по КК на гр.Хасково/ ж.р.“Кенана“/,целият с площ 525,00 кв.м се продават на Атанас Николаев Атанасов за сумата  от  600,00 лева без ДДС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/