Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
- 87/1239 ид.части от УПИ IХ в кв.43 по плана на с.Конуш, Община Хасково,целият с площ 1239,00 кв.м. се продават на Валентин Георгиев Митев за сумата от  1 200,00 лева без ДДС.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/