Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, Общински съвет – Хасково реши:
1. Определя нова численост на персонала на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково  от 321 бр. на 325 бр.
2. Определя нова структура на ОП “Екопрогрес” – гр.Хасково, както следва:        
- Директор -   1 бр.
-  „Други дейности по благоустройството и
и опазване на околната среда” -  25 бр.
-  „Озеленяване”-  72 бр.
-  „Чистота” - 136 бр.    
-  „Зоокът” -   11 бр.        
-  „Циментови изделия и ремонт на улични настилки” -   40 бр.        
-  „Знаци и пътна маркировка”    -     7 бр.
-  „Осветление на улици и площади” -     8 бр.
- „Микропазари, базари”    -     3 бр.           
-  „Обществена къпалня”    -     7 бр.
-  „Спортни обекти /КСК “Спартак”, зона за отдих
и спорт в кв.250 А, стадион “Хасково”/”-   15 бр.    

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:    325 бр.


ІІ. Увеличава фонд „Работна заплата” на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково с 21 460 лв., като от 2 223 952 лв. става на 2 245 412 лв. Средствата да се осигурят от собствени приходи на Община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/