Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:
1. Избира за управител на “Обреден дом” ЕООД – гр.Хасково – г-жа Лиляна Петрова Димитрова, за срок от 3 години, която да бъде вписана като представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
2. Възлага на новоизбрания управител да предприеме необходимите действия по вписване промяната в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
3. Кметът на Община Хасково да сключи договор за възлагане на управлението на “Обреден дом” ЕООД – гр.Хасково с новоизбрания управител.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/