Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет - Хасково:
I. Дава съгласие да бъдат издадени разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска собственост на наемателите:
1. Миглена Русева Стефанова, действаща като земеделски производител за имот № 000 309, находящ се в землището на с.Гарваново; ЕКАТТЕ-14550; НТП-изк.водна площ; площ на имота 5,618 дка.;
2. ЕТ“Орел-Георги Георгиев-Златко Георгиев“,  управлявано от Златко Георгиев Петков за имот в подотдел 303-5, находящ се в землището на с.Орлово; ЕКАТТЕ-53936; НТП-микроязовир; площ на имота 12,000 дка.;
3. „Криста – 07“, управлявано от Кирил Илиев Стоянов за имот № 000 408, находящ се в землището на с.Гарваново; ЕКАТТЕ-14550; НТП-язовир; площ на имота 5,514 дка.;

II. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/