Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:
1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение пристройка към сграда старо  кметство /съборено/ с.Узунджово, със срок на ползване 3 /три/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/