Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС и  чл.18, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година  и дава съгласие да бъде отдаден под наем, без търг или конкурс, недвижим имот - частна общинска собственост – Помещение от сграда на ул.”Македония”22, с площ 48 кв.м. на Дружество на Военноинвалидите и военнопострадалите – Хасково при следните условия:
1.1. Срок на  ползване – 3 (три) години.
1.2. Месечен наем в размер на 10.00 лева без ДДС.
1.3. Особени задължения на наемателя:
 - да ползва имота само за клубна дейност;
 - да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да сключи Договор за наем с Дружество на Военноинвалидите и военнопострадалите – Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/