Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково /във връзка с чл.56 от ЗУТ/, както следва:
    §1 Чл.1 /1/ и /2/, придобива  следната редакция:
„Чл. 1 /1/ Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението, реда и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти на територията на гр. Хасково в съответствие с чл. 56 и чл.57а от Закона за устройство на територията и реда и начина за издаване на разрешения за поставяне.
 Ал.2 С наредбата се определят градоустройствените изисквания при поставянето на преместваеми обекти и правомощията на отделните звена на Община  Хасково относно реда за тяхното разрешаване върху терени – частна, общинска или държавна собственост.“  
    §2. Понятието „съоръжение“ в текста на наредбата се заменя с понятието „обект“ .
    §3. Чл.2, ал.1 придобива следната редакция:
„ал. 1 Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба са преместваеми обекти, за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под него.“
    §4. Чл.3, ал.4 придобива следната редакция:
 „При необходимост от изграждане на връзки с инженерната инфраструктура, се изготвят съответните проекти за свързване. Проектите при необходимост се съгласуват с необходимите експлоатационни дружества и се оценяват от Експертния съвет по устройство на територията. В случаите на издаденото разрешение за поставяне одобрените проекти се вписват в разрешението със заповед на кмета на общината по чл. 25 в т.1 от наредбата.
 При изграждането на връзки с инженерната инфраструктура на базата на издаденото разрешение за поставяне се издава съгласувателно писмо по чл.5, ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи.:
    §5. В  чл. 4, ал. 3, т. 1.4  се добавя израза: „и навеси“:
Чл.4 /3/ т.1.4 слънцезащитни съоръжения, остъклени площи и навеси.
    §6. Чл. 4, ал. 3, т. 1.5 текста придобива следната редакция:
Чл.4 /3/ 1.5 спомагателно-обслужващи – хладилни витрини, фризери за сладолед, маси за открито сервиране, както и други подобни, поставени към заведенията за обществено хранене и търговски обекти, обслужвани от самите тях.
    §7. В чл. 4, ал. 3, т. 1 се добавя т.1.6 със следния текст:
Чл. 4 /3/1.6 Хладилни витрини за продажба на сладолед със слънцезащитни съоръжения, колички за продажба на царевица, машини за пуканки, автомати за топли напитки и др.
    §8. В чл. 4, ал. 3, т. 1 се добавя т. 1.7 със следния текст:
Чл. 4 /3/ 1.7 Стелажи към търговски обекти .
    §9 В чл. 4, ал. 3, т. 4 се добавя т. 4.8 със следния текст:

Чл. 4 /3/ 4.8 Павилиони за административно обслужване/офиси.
    §10. В чл. 4, ал. 3, т. 4 се добавя т. 4.9 със следния текст:
Чл. 4 /3/ 4.9 Временни стълби и навеси.
    §11. В чл. 4, ал. 3, т. 4 се добавя т. 4.10 със следния текст:
Чл.4 /3/ 4.10 Метални гаражи.
    §12. Предвид разпоредбата на § 5, т.22 от ДР на ЗУТ, която определя съоръженията от техническата инфраструктура като строежи:
Чл.4 /3/ т.4.6  се отменя.
    §13. Чл. 4, ал. 3, т.7 придобива следната редакция:
Чл. 4/3/ т.7 Временни селища свързани с организация на строителството и строителни огради.
    §14. Текстът на чл.6 придобива следната редакция:
Чл. 6 Във връзка със спецификата в градската среда и видовете преместваеми обекти, територията на община Хасково се разделя на две зони, както следва:
1. Първа зона - включва централна градска част и пространствата около главните входно-изходни булеварди на Хасково;
2. Втора зона – останалата територия на Община Хасково
    §15. Текстът на чл. 9, ал. 2 се променя и придобива следната редакция:
Чл. 9 (2) Обемът и съдържанието на проектите за преместваеми съоръжения се определят с решение на ЕСУТ на Община Хасково, според вида, характера и предназначението им.
    §16. Чл. 14 се променя и придобива следната редакция:
Чл. 14 Разрешението за поставяне на спортно-развлекателни съоръжения (увеселителни и детски атракциони) се издава след представяне на документ, удостоверяващ техническата изправност и безопасното ползване на съоръженията.
    §17. Чл.15, ал.1, т.2 се променя и придобива следната редакция:
    Чл. 15 ал.1, т.2 обслужващи преместваеми съоръжения кьм заведения за обществено хранене и други търговски обекти по указана схема извън рамките на прилежащата територия на заведението или търговския обект, освен ако не е взето съгласие от собственика на съседен имот или обект; поставянето на маси за открито сервиране пред магазините.
    §18. Отменя чл.15, ал.1, т. 6.
    §19. Текстът на чл. 15, ал. 1, т. 15 придобива следната редакция:
„разполагането на всички видове преместваеми съоръжения, когато закриват входове, витрини, прозорци от партерния етаж и сутерена на сградите или затрудняват или възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на обектите в тях, освен ако не е взето нотариално заверено съгласие от всички пряко засегнати собственици:”
    §20. Текстът на чл. 16 , ал. 2, т. 1  се заличава, като т.2, т.3 и т.4 стават съответно т.1, т.2 и т.3.
    §21. Текстът на  чл. 16, ал. 2, т. 2 придобива следната редакция:
 Чл. 16 (2) т. 2. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност, с изключение на случаите на кампанийни мероприятия.    
§22. В чл. 16, ал.2, се добавя т. 5 със следния текст:
 Чл. 16 (2) т. 5. Проекти по чл. 9, ал. 2 с изключение на случаите на удължаване на срока на разрешение за поставяне.
    §23. В чл. 16, ал. 3 наименованието  „Дирекция по устройство на територията“ се заменя с наименованието  Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ и придобива следната редакция:
    Чл. 16 (3) Схемите по ал. 1 се изготвят служебно от дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“.  Схемите се съгласуват и одобряват по реда на чл. 3 ал.1.
    §24. Текстът в чл.16, ал.3, т.3, придобива следната редакция:
    Чл.16/3/т.3 постъпило заявление от физически или юридическо лице с предложение за конкретно местоположение.
    §25. Към чл. 16 се създава нова ал.11 със следния текст:
Чл.16, ал.11 При получаване на разрешението за поставяне на кампанийни или сезонни обекти се заплащат дължимите такси в началото на всеки календарен месец от разрешителното. При незаплащане на дължимата месечна такса до първия работен ден от предстоящия месец, разрешителното за поставяне се отнема.

    §26. В текста на чл. 18 “търговския обект“ се заменя с „преместваем обект“ и текста придобива следната редакция:
Чл. 18. Временни външни връзки за захранване на преместваем обект при необходимост се разрешават по реда на чл. 3, ал. 4.
§27. Чл. 19 придобива следната редакция:
За разполагането на преместваемите обекти върху общински терен – Централна градска част се изготвя цялостна схема в подходящ мащаб, на която са означени местата за разполагане на единичните обекти.
    §28. Чл.20 придобива следната редакция:
Чл. 20. Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми се извършва по реда на Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
§29. Създава се нов чл.20а с текст:
Чл. 20а В останалите случаи за разполагането на преместваеми обекти върху общински терени  по одобрени схеми и издадени разрешения за поставяне се заплащат такси, определени с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Разрешението за поставяне се издава за срок от 1 година.
    §30. Текстът на чл. 22, ал. 1, т. 1 се заличава, като т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 стават т.1 т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7.
    §31. Текстът на чл. 22, ал.1, т. 2  се променя в последната си част: „с изключение за съоръжения по чл. 4, ал. 3, т. 7“, като придобива следната редакция:
Чл. 22 (1) т. 2. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност, с изключение на случаите на кампанийни мероприятия.
    §32. В чл. 22, ал. 1, т. 3  -  текстът: „чл. 21, ал. 1“ се заменя с  „чл. 21, ал.2“.
          Чл. 22 (1) т. 3. Схема по чл.21, ал.2.
    §33.  В чл. 22, ал. 2,  текстът:„ чл. 14“ се замества с „чл. 21“.
           Чл. 22 (2) Изработването и съгласуването на схемите по чл. 17 се извършва по реда на чл. 21 и чл.3, ал.1, а одобряването на проектите и издаването на разрешението за поставяне - съгласно чл. 9, ал.1 от настоящата наредба. Разрешението за поставяне се издава за срок от 1 година.
    §34. В текста на  чл. 24, ал. 1 изречението: „Изработването и съгласуването на схемите по чл. 19 се извършва по реда на чл. 14 и чл. 3, ал. 1“ се променя, както следва: „Схемите по чл. 23 ал.2 се одобряват от главен архитект или упълномощено от него длъжностно лице след предварително съгласуване от експертен съвет по устройство на територията“ и придобива следния вид:
          Чл. 24. (1) Схемите по чл. 23 ал.2 се одобряват от главен архитект или упълномощено от него длъжностно лице след предварително съгласуване от експертен съвет, а проектите и издаването на разрешението за поставяне се одобряват съгласно чл. 9, ал.1 от настоящата наредба.
    §35. Ал. 2 на чл. 24 отпада, поради дублиране с ал. 3 на чл. 23.
    §36. Текстът на чл. 24в  т. 1 се заличава, като т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 ,т.7, т.8 и т.9 стават т.1 т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 , т.8.
    §37. Текстът на чл. 24 в се променя, както следва:
          2. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица извършващи търговска дейност, с    изключение на случаите на кампанийни мероприятия.
    §38. В  чл. 24в т. 3, текста:  „чл. 23, ал. 1“  се заменя с „чл. 23, ал. 2“.
         Чл. 24в т. 3 Схема по чл. 23, ал.2.
    §39. Текстът на чл. 25а, т. 5 се променя, като придобива следната редакция:
    Контролът по плащане на дължимите такси се осъществява от дирекция „Общинска данъчна дирекция“, а заповедта за отмяна на разрешението за поставяне се изготвя от дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“.
    §40. Текстът на чл. 25в се променя, както следва:
    Чл. 25в Разрешенията, издадени по тази наредба се поправят със заповед на кмета или упълномощено от него лице:
 1. при промяна на квадратурата, предназначението и/или допълване.
 2. при допусната фактическа грешка, поради допусната неточност и пропуски.

    §41. В чл. 27, ал. 1, текстът: „чл. 22“ се заменя с „чл. 26“.  В ал. 2  - „чл. 23, ал. 1, т. 2“ се заменя с „чл. 27, ал. 1, т. 2“ .  
    В чл. 27, ал.1, т.1 -  наименованието на дирекцията „Устройство на територията“  се заменя с наименованието „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ и текстът придобива следния вид:
Чл. 27. (1) Премахването на поставени преместваеми обекти в случаите на чл.26 се извършва по следния ред:
 1. упълномощени от кмета на общината длъжностни лица от дирекция ""Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"" съставят констативен акт по образец, утвърден от главния архитект на общината.
2. въз основа на съставения констативен акт кметът издава заповед за премахване на поставения обект;
 3. след изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по т. 2 се привежда в изпълнение от определена фирма по договор с кмета на общината. Премахването на обекта става за сметка на нарушителя, като дължимите суми се събират по реда на Закона за събиране на държавните вземания.
(2) Обжалването на заповедта по чл.27 ал.1 т.2 не спира действието й.

    §42 В чл. 30, ал.1, т.6  - „чл.23”се заменя с „чл.27” и текстът придобива следния вид:
Чл. 30 /1/ 6. не изпълни в определения срок заповед по чл. 27 за премахване на незаконно поставено преместваем обект.
    §43 В чл.32 наименование на дирекцията „Устройство на територията” се заменя с наименованието „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” и наименованието на отдел „Контрол, обществен ред и законност” се заменя с наименованието „Контрол по ЗУТ”, като текстът придобива следния вид:
Чл. 32. (1) Наказателните постановления се издават от кмета въз основа на констативен акт, установяващ нарушението, съставен от упълномощени длъжностни лица от    отдел “Контрол по ЗУТ” към  дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” при община Хасково.
    §44 Отпада §6.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/