Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване, както следва:
§1. В чл.4, ал. 2  се отменя буква“д“, буква „ е“ се променя в буква „ д“, а буква „ ж“ се променя в буква „е“.
§2. В чл.8, ал. 2  се отменя  буква“ в“, буква „ г“ се променя в буква „в“.
§3. Чл.14, ал.1 се изменя, както следва:

Чл.14(1). Стените на изкопите следва да бъдат прави, вертикални и стъпаловидно оформени. Възстановяването на изкопите по улици и асфалтови алеи се извършва с инертни материали-пясък или несортиран трошен камък до ниво земно легло, като уплътняването се извършва  на пластове с дебелина по 20 см. Следва полагане на  трошен камък за пътна основа с минимална дебелина 35 см. След  достигане на необходимата плътност на пътната основа се възстановят стъпаловидно асфалтовите пластове от плътен асфалтобетон с дебелини равни на съществуващите пластове. За площи по-големи от 30 кв. м се възстановява съществуващата  пътна конструкция на пластове по вид и дебелина. Във всички случаи уплътняването се извършва с валяк.

§4. Чл. 21 придобива следната редакция :
Чл.21 (1) Като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, възложителят внася гаранционна вноска в размер на 70 лв. ./кв.м.
(2) В случай, че се предвижда да се извършва разкопаване на места без съществуваща настилка възложителят внася гаранционна вноска в размер на 20 лв. /кв.м.
§5. В чл. 23, ал.1 се допълва „кв.м.“ след стойността на гаранционната вноска: „30 лв.“ и се добавя нов текст, като чл.23 добива следния вид:.
Чл. 23 В границата на урбанизираните територии гаранционната вноска в размер на 40 лв./кв.м., внесена по реда на чл. 21, ал.1 се връща след изтичане на 3-месечен изпитателен срок, който започва да тече от датата на съставяне на протокол по чл. 20. Длъжностните лица извършват проверка и съставят констативен протокол с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи. Остатъкът от гаранционната вноска в размер на 30 лв./кв.м. се задържа за отстраняване на скрити недостатъци.
Внесената гаранционна вноска по чл.21, ал.2 се връща след изтичане на 3- месечен изпитателен срок, който започва да тече от датата на съставяне на протокол по чл. 20.
§6. В чл. 24 се създава нова алинея 4 със следния текст:
Чл.24 /4/ Възстановяването на остатъка от гаранционната вноска, внесена по чл.21 в  размер на 30 лв./м2 , не освобождава от отговорност физическите и юридически лица, извършили възстановителните работи и в срок  до 24 месеца след подписване на протокола по чл. 20 са длъжни да отстранят проявени дефекти от скрити  недостатъци. При неотстраняването им се прилагат разпоредбите на глава осем от наредбата.
Алинея четири става алинея пет, алинея пет става алинея шест, а алинея шест става алинея седем.
§7. В чл. 25 /2/ думите „глава седем“ се заместват с думите „глава осем“ и текста придобива следния вид:
    
Чл.25 /2/ При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи се прилагат разпоредбите на глава осем.
§8.  В &2 на Преходни и заключителни разпоредби се отменя т.7а от чл.40 .
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/