Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.1, чл.61 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.7, ал.3 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Общински съвет – Хасково приема Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/