Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.8 от ЗНП и чл.24, ал.1, ал.3, чл.310, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование,  Общински съвет – Хасково променя наименованието на Обединените детски заведения в Община Хасково, в Детски градини със съответстващи номера и имена, считано от 01.08.2016 г.
2. Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да издаде заповед за промяна наименованието на Обединените детски заведения в Община Хасково в Детски градини със съответстващи номера и имена.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/