Общински съвет - Хасково


Протокол №12 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.07.2016 г.

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира г-жа Жечка Бончева Колева за временно изпълняващ длъжността “кмет на кметство с.Тракиец”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/