Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16, ал. 7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
                         
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план за регулация на квартал 835, жил.район „Изгрев“ гр. Хасково.
В кв. 835 се проектира улица с ширина 4.50 м от о.т.312 с нови осови точки 339, 338, 337, 336. Новата улица ще обслужва имоти 77195.729.497, 77195.729.496, които са вътрешни и нямат лице към улица.
В следствие направените проектни работи се оформя нов квартал с нов номер 837, а квартал 835 променя границите си, както следва:
– Квартал 835 е между улици с осови точки о.т.272, нова о.т.336, нова о.т.338, о.т.312, о.т.280.
– Квартал 837 е между улици с осови точки нова о.т.336, о.т.274, о.т.276, о.т.278, о.т.312, нова о.т.338.
Проектните работи са отразени с кафяви линии, щрихи и надписи в графичната част.
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/