Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.109, ал.1, т.3 чл.110, ал.1, т.3 и т.5, чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
                                     
ОДОБРЯВА
 
Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот №77195.112.19, м.”Карамутли”, землище на гр.Хасково.
За поземлен имот №77195.112.19, м.”Карамутли”, землище на гр.Хасково се определя застрояване за “жилищни нужди” при следните показатели на застрояване за имота:
- етажност – до 3 етажа, височина до 10.00м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до  1.2
- минимална озеленена площ (Позел.) 40%
- начин на застрояване – свободно (е)
Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/