Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства, Общински съвет - Хасково:
 
1. Одобрява изготвената от „Геоман К” ЕООД оценка за определяне на обезщетение в размер на 39 500 лв. за учредяване право на ползване за срок до 24.03.2051 г. върху общинските имоти, попадащи в обхвата на концесионна площ „Чешмата”, землище на с. Въгларово, Община Хасково, а именно:
- поземлен имот с проектен номер № 000336- НТП - Храсти., с площ- 107.252дка., землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № .02425.
- поземлен имот с проектен номер № 000332- НТП – пасище мера,  с площ- 18.049 дка. землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02426.
- поземлен имот с проектен номер № 000348- НТП – пасище мера, с площ-0.001дка. землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02427.
- поземлен имот с проектен номер №000350- НТП – широколистни дървесни видове,  с площ-0.152дка., землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица №02428.
- поземлен имот с проектен номер № 000340- НТП- полски път, с площ 0.267дка.  землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02430.
- поземлен имот с проектен номер № 000339- НТП – полски път,  с площ 3.460дка. землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица №02429.
- поземлен имот с проектен номер № 000347- НТП – полски път, с площ 0.163дка. землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02417.
- поземлен имот с проектен номер № 000328- НТП – храсти, с площ 0.012дка  землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02418.
- поземлен имот с проектен номер № 000280- НТП – пасище мера, с площ 18.038дка землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02419.
- поземлен имот с проектен номер № 000334- НТП – пасище мера,  с площ 9.358дка.  землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02420.
- поземлен имот с проектен номер № 000352- НТП – друга територия заета от селското стопанство,  с площ 5.156дка.  землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02421.
- поземлен имот с проектен номер № 000353- НТП – друга територия заета от селското стопанство,  с площ 9.239дка.  землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02422.
- поземлен имот с проектен номер № 000354- НТП – друга територия заета от селското стопанство,  с площ 8.233дка.  землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02423.
- поземлен имот с проектен номер № 000330- НТП – храсти,  с площ 35.731дка.  землище на с. Въгларово с ЕКАТТЕ 29101, съгласно скица № 02424.
 
2. Дава съгласие Кмета на Община Хасково да сключи Договор за учредяване на вещно право на ползване върху горепосочените имоти в т.1 с „Европът 2005” ООД, срещу обезщетение в размер на 39 500 лв. за целия срок на концесионния договор, а именно до 24.03.2051 г. 
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/