Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

1. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от Закона  за пчеларството и чл.39 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване върху имот №000269 с площ 0.873 дка – пасище-мера в землището на село Гарваново, на Мирослав Димов Мавров за срок от 10 /десет/ години, срещу цена от 10 /десет/ лева на декар годишно, за настаняване на пчелин.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да подпише Договор за учредено право на ползване. 
 
      
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/