Общински съвет - Хасково


Протокол №11 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.06.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 5 /пет/ години, следния недвижим имот – публична общинска собственост - Стол с площ 114 кв.м., кухня с площ 78 кв.м. и склад към тях с площ 50,4 кв.м., находящи се в сграда на СОУ „Васил Левски“ гр.Хасково
2. Упълномощава директора на СОУ „Васил Левски“ - гр.Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. 
 
      
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/