Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и чл.8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково не дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и работен план на УПИ І, кв.398 по регулационния план на гр.Хасково, отреден за „Административно и обществено обслужване”, собственост на община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/