Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка за поземлен имот №031021, м. „Под шосето”, землище с.Стамболийски, община Хасково.
От съществуващ път, свързващ с.Стамболийски към път І-8 /Е 80/, се оформя пътна връзка за поземлен имот №031021, землище с.Стамболийски. Трасето на новата пътна връзка пресича поземлен имот №191016 /полски път/ и поземлен имот №000028 /пасище/.
Парцеларният план с координати на чупките е показан в графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/