Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.52 от ЗОС, чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, чл.9, ал.1 от Правилник за устройството и дейността на ОП „Спорт и отдих” – гр.Хасково, , Общински съвет – Хасково реши:
 
І. Утвърждава нова численост на персонала на ОП “Спорт и отдих” – гр.Хасково от 14 бр. на 16 бр.
ІІ. Утвърждава нова структура на ОП “Спорт и отдих”, както следва:
1. Директор - 1 бр.
2. Гл.счетоводител - 1 бр.
3. Касиер-счетоводител - 1 бр.
4. Управители на ПС „Смокини” и ПС „П.бърдо” - 2 бр.
5. Управител на УЛ „П.бърдо” - 1 бр.
6. Управител на зала „Дружба”, зала „Спартак” и УСШ „Юнак” - 1 бр.
7. Работник поддръжка - 1 бр.
8. Чистачки - 5 бр.
9.Домакин на ПС „Смокини” и ПС „П.бърдо” - 2 бр.
10.Озеленител в ПС „П.бърдо” - 1 бр.
      
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: 16 бр.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/