Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61 ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:
1. Отстъпва право на строеж за 78,92 кв.м. площ  на коти +6,60,+9,90 и +12,85 за надстрояване и пристрояване на  сграда,  построена върху поземлен имот с идентификатор 77195.735.163 по КК на гр. Хасково (“бул.България“) за обект : „Комплексна сграда“ в полза на  ”Стронг“ ЕООД, ЕИК 126657148 , представлявано от Билина Радилова Бойчева,   за сумата от 5 524,40 лева без ДДС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/