Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.47 от ЗОС, чл.24 от Наредбата за общинските жилища, Общински съвет – Хасково реши:
1.Апартамент №4, вх.Б, ет.1 с идентификатор 77195.709.39.25.4 по КК на гр.Хасково, находящ се на ул.“Акация“№13, гр.Хасково, се продава на Сузана Мартинова  Христова от гр.Хасково, за сумата от 29 436,75 лева без ДДС.
2. Апартамент №5, вх.Б, ет.1 с идентификатор 77195.711.288.2.2 по КК на гр.Хасково, находящ се на ул.“Изток“№2-6, гр.Хасково, се продава на Росица Димитрова Щерева от гр.Хасково, за сумата от 26 885,25 лева без ДДС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/