Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково: 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година, със следния имот:
1. Обект №4 с площ 30,00 кв.м., находящ се в сграда Бизнесцентър 2 на ул. „Цар Освободител“ №2 - гр.Хасково; месечен наем 150,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.
 
ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/