Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет Хасково: 
I.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат издадени разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска собственост на наемателите:
1. ЕТ„Красимир Каиков“ с ЕИК 203584270, управлявано от Красимир Димитров Каиков за имот № 000098, находящ се в землище с. Книжовник, община Хасково; ЕКАТТЕ – 37383; НТП – язовир; площ на имота 7,252 дка.
2. „Кампро“ ЕООД с ЕИК 203580247, управлявано от Кирил Пламенов Ангелов за имот № 000138, находящ се в землище с. Въгларово, община Хасково; ЕКАТТЕ – 12382; НТП – водоем; площ на имота 15,952 дка.
3. „Биотерм“ ООД, ЕИК 126654830, представлявано от управител Петрана Борисова Андонова,  действаща чрез пълномощника си  Борис Андонов Георгиев за имот № 000175, находящ се в землище с. Николово, община Хасково; ЕКАТТЕ – 51682; НТП – язовир; площ на имота – 19.899 дка.
4. „СУН-И 09“ ООД с ЕИК 202977160, управлявано от Сунай Сюлейман Сюлейман за имот №000244, находящ се в землище с. Въгларово, община Хасково; ЕКАТТЕ – 12382; НТП – водоем; площ на имота 8,223 дка.
5. „Гнайс мозаик“ ЕООД с ЕИК 202206773, управлявано от Валери Методиев Караилиев за имот № 000423, находящ се в м. „Четалов геран“, землище с.Криво поле, община Хасково; ЕКАТТЕ – 39863; НТП – язовир; площ на имота 16,698 дка.
6. „Иван Капитана“ ЕООД с ЕИК  203771131, управлявано от Иван Петков Петров за имот с идентификатор 77195.370.26 /стар имот № 001819/, находящ се в м.„Халилово“, землище гр. Хасково;  НТП – водоем; площ на имота – 34,067 дка.
7. ЕТ„Зора - Хасан Мустафа“ с ЕИК 126656906, управлявано от Хасан Мустафа Хасан за имот с идентификатор 77195.452.30 /стар имот № 000583/, находящ се в м. „Идимирли“, землище гр. Хасково;  НТП – водоем; площ на имота – 4,088 дка.
8. „Алфафарм“ ООД с ЕИК  126177037, управлявано от Елвинар Исмаилова Исмаилова за имот № 000125, находящ се в землище с.Конуш, община Хасково; ЕКАТТЕ – 38399; НТП – водоем; площ на имота 14,944 дка.
9. ЕТ „Кузи Кузев“ с ЕИК  203875532, управлявано от Румен Колев Чилингиров за имот № 000125, находящ се 
в землище с .Криво поле, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 39863; НТП – язовир; площ на имота – 12,308 дка.
 
II.Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/