Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково: 
1. Учредява на юридическото лице Църква „Свети Иван Рилски” – гр.Хасково, Булстат 177010508, представлявано от председателя на Църковното настоятелство свещеник Никола Николов,  безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор №77195.710.98 по КК на гр.Хасково, за построяване на църковна сграда.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на Договор за безвъзмездно право на строеж върху описания в т.1 имот.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/