Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.14 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково приема Наредба за получаване и управление на дарения от Община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/