Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва чл.6 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, като създава нова ал.3 с текст:
„ал.3 За ползване на налично годно движимо медицинско и немедицинско имущество в медицинските и стоматологични кабинети в селските здравни служби и здравни пунктове в Община Хасково, наем не се дължи”.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/