Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.59, ал.2, чл.62, ал.1, т.7 и чл.64 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет - Хасково приема Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Хасково.
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/