Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124,  ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет  – Хасково приема актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 31.03.2016 година.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/