Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана”- гр. Хасково“, финансиран по Фонд  „Социална закрила” на МТСП.
2. Общински съвет- Хасково дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на 10% от общата стойност, а именно 2041,80 лв.
3. Общински съвет дава съгласие при сключване на договор за финансиране да не се променя предназначението и да не се извършват разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности за период от 3 години от срока на приключване на проекта, както и да поддържа и съхранява материалната база.
4. Общински съвет дава съгласие при сключване на договор за финансиране да запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото оборудване, както и да осигури средства за функционирането на социалната услуга за период от 3 години, считано от датата на приключване изпълнението на договора.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/