Общински съвет - Хасково


Протокол №10 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 27.05.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:
 
1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Добри Беливанов,  за участие в заседанията на общите събрания на „Асоциация по ВиК Хасково”.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Евгени Консулов – заместник-кмет на Община Хасково.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 14.06.2016 г., вторник, от 10.30 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, както следва:
 
По точка 1: Вземане на решение, съгласно чл.198а от Закона за водите, за промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково чрез присъединяване на Община Тополовград към нея.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на Община Тополовград от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Стара Загора. – „ЗА”.
 
По точка 2: Вземане на решение, съгласно чл.198а от Закона за водите, за промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково чрез присъединяване изцяло на Община Стамболово към нея със селата: с.Балкан, с.Воденци, с.Войводенец, с.Гледка, с.Голобрадово, с.Долно поле, с.Долно Черковище, с.Жълти бряг, с.Зимовина, с.Кладенец, с.Кралево, с.Лясковец, с.Маджари, с.Пчелари, с.Пътниково, с.Рабово, с.Силен, с.Стамболово.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на тези осемнадесет села в Община Стамболово от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Стамболово” ЕООД. – „ЗА”.
 
По точка 3:  Вземане на решение, съгласно чл.198а от Закона за водите, за промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково чрез присъединяване на Община Димитровград към нея.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на Община Димитровград от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „ВиК” ООД – Димитровград. – „ЗА”. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/