Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1 т.3 и т.5,  и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за поземлен имот №77195.188.3, м. „Червена стена”, гр.Хасково.
За поземлен имот №77195.188.3, м. „Червена стена”, гр.Хасково, се определя застрояване за „жилищни нужди и обществено обслужване /бродировъчно ателие/” при следните показатели на застрояване за имота:
-  етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 70%
- коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.5
- минимална озеленена площ (Позел.) 30%
- начин на застрояване – свободно (е)
 
Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/