Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет - Хасково дава съгласие за разкриване на социалната услуга ,,Център за настаняване от семеен тип за деца“, с адрес, гр. Хасково, бул.,,Съединение“ № 16, считано от 01.08.2016 г. :
- С капацитет на социалната услуга - 10 потребителя;
- Численост на персонала, определена съгласно Методиката за определяне на числеността на персонала на социалните услуги, утвърдена от министъра на МТСП.
 
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати настоящото решение до Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Хасково, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36в, ал.1 , т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.
 
3. Средствата за издръжка са по натурални и стойностни показатели за услугата “Център за настаняване от семеен тип за деца”,  като делегирана от държавата дейност.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/