Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково:
 
1. Приема Годишен План за развитие на социалните услуги за 2017 г. в Община Хасково.
2. Годишният план за развитие на социалните услуги за 2017 г. в Община Хасково да бъде предоставен на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36б, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в установените срокове.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/