Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част на капитала на търговските дружество, Общински съвет – Хасково р е ш и:
1. Приема годишния счетоводен отчет за 2015 г. на „Център за психично здраве – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.
2. Освобождава от отговорност управителя на „Център за психично здраве – Хасково“ЕООД – гр.Хасково.
3. Натрупаната загуба в размер на 6 621 лв. към 31.12.2015 г. да се отнесе в  раздел непокрита загуба.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/