Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:
1. Приема годишния счетоводен отчет за 2015 г. на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково.
2. Освобождава от отговорност управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково.
3. Натрупаната  печалба от 4 000 лв. към 31.12.2015 год. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/