Общински съвет - Хасково


Протокол №9 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 22.04.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково променя наименованието на ОП „Почивно дело” – гр.Хасково в ОП „Спорт и отдих” – гр.Хасково.
2. В Правилника за устройството и дейността на ОП „Почивно дело” – гр.Хасково, навсякъде текста: „ОП „Почивно дело” – гр.Хасково”, се заменя с: „ОП „Спорт и отдих” – гр.Хасково”.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/