Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва и изменя Решение №871 от 31.07.2015 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:
„1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001- 2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  с  Проект: „Шанс в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
2. Община Хасково да поеме ангажимент за поддържане на социалната услуга  за социално включване в общността и в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
3. Община Хасково да поеме ангажимент за предоставяне на помещение, намиращо се на втори етаж в сграда на Бизнесцентър 2, която е публична общинска собственост, за създаване на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.
4. Помещението да се предостави за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 год., считано от датата на одобряване на окончателния  доклад по проекта.”
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/