Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §10 (1)  от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Хасково реши:
 
1. Подкрепя предложението Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“ – гр.Хасково да промени статута си от държавно в общинско училище.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия, свързани с изпълнение на решението по т.1 и преминаване на Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“ – гр.Хасково на финансиране от Община Хасково, след издаване заповед на Министъра на земеделието и храните.
3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия, свързани с осъществяването на процедурата по деактуване на училищните имоти от публична държавна собственост в публична общинска собственост, след издаване заповед на Министъра на  земеделието и храните.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/