Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.19 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково упълномощава д-р Валя Стоилова Иванова  - представител на Община Хасково в Общото събрание на акционерите в „МБАЛ - Хасково” АД – гр.Хасково, което ще се проведе на 14.04.2016 г. от 11.00 ч. в гр. Хасково, бул. ""Съединение"" № 49, в заседателната зала на болницата, а при липса на кворум на 03.05.2016 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, да гласува, както следва:
1. Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – „ЗА”.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор. – „ЗА”. 
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г.  – „ЗА”.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор - „ЗА” .
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015г. - „ЗА”.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015 г. – „ЗА”.
7. Избор на регистриран одитор за 2016 г. – „ЗА”.
8. Промяна в състава на Съвета на Директорите – „ЗА”.
9. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – „ЗА”.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/