Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:
 
1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Добри Беливанов,  за участие в заседанията на общите събрания на „Асоциация по ВиК Хасково”.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Евгени Консулов – заместник-кмет на Община Хасково.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 14.04.2016 г., четвъртък, от 13.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, както следва:
 
По точка 1: Приемане на отчет за дейността на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково” за 2015 г. – „ЗА”.
 
По точка 2: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково” за 2015 г. – „ЗА”.
 
По точка 3: Приемане на бюджет на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково” за 2016 г. – „ЗА”. 
 
По точка 4: Вземане на решение за одобряване на текста на проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от закона за водите, съгласно решение на общото събрание на асоциацията по ВиК от 22.12.2015 г. и подписването на договора със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, действащ на обособената територия на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково”. – „ЗА”. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/