Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва текста на чл.7 от Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково, както следва:
 
§1 „Чл.7 Гробищните паркове се управляват и стопанисват от “Обреден дом” ЕООД – Хасково, посредством неговия управител, който „след писмено съгласуване от кмета на община Хасково или упълномощено от него лице“, се грижи: 
 
- за реда и поддържането на главните и второстепенни алеи на гробищните паркове, парцели и места за урнополагане; 
- контролира обособените парцели за различните религиозни общности и етнически групи; 
- осъществява стопанска дейност свързана с всички видове погребални услуги и продажба на погребални стоки и атрибути; 
- определя със заповед цената на различните видове траурни стоки и услуги;
- цената на погребения на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини и настанени в заведения за социални услуги се заплащат от Община Хасково, като тя е определена с решение на Общински съвет; 
- назначава и освобождава от длъжност служителите и работниците в дружеството; 
- определя цена за ползване на стаи и зали прилежащи към гробищните паркове; 
- определя вход за влизане на МПС в гробищните паркове.“
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/